Mikä on Hoshin Kanri

Compass pointing to future

Hoshin Kanri on tehokas strategian johtamisen menetelmä, joka yhdistää pitkän aikavälin strategiset tavoitteet kehityshankkeisiin ja mittareihin. Läpinäkyvyys ja strategian viestintä ovat Hoshin Kanrin peruselementtejä. Tehokkaimmillaan Hoshin Kanri on yhteisen linjauksen luomisessa ja strategisten toimenpiteiden priorisoinnissa. Hoshin Kanri on kehitetty Japanissa ja sanat tarkoittavat ”Suunta Johtamista”.

Strategian tyypilliset elementit ovat kuvattuna alla olevaan kuvaaan. Samaan kuvaan on merkitty myös ne strategian elementit, jotka ovat osa hoshin kanri menetelmää ja Amplon sovellusta.

Mitä on strategia ja hoshin kanrin kattamat osa-alueet

Tässä kuvassa näkyvät strategian tärkeimmät elementit visiosta mittareihin.

Hoshin kanri menetelmän vaiheet

  1. Strategisen suunnitelman konkretisointi. Lähtökohtaisesti jokaisella organisaatiolla tulisi olla visio, missio ja selkeät strategiset valinnat. Usein kuitenkin hoshin kanri menetelmän käyttöönotto paljastaaa näiden puutteet ja heikkoudet, jolloin niitä on kirkastettava.
  2. Strategisten tavoitteiden määrittely eli keskeisten tavoitteiden konkretisointi strategiakauden loppuun. Sen jälkeen määritetään lyhyen aikavälin tavoitteet, eli yleisemmin vuositavoitteet.
  3. Vuoropuhelu tavoitteista organisaation seuraavan kerroksen kesken. Tässä vaiheessa rakennetaan organisaation yhteinen linja ja samalla varmistetaan, että seuraava organisaation taso on sitoutunut tavoitteisiin. Tämä toisetetaan jokaisen organisaatiotason kanssa. Tämän vaiheen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki työskentelevät samoja tavoitteita kohti. Tämä edellyttää tavoitteiden jakamista tarkkoihin, mitattaviin ja saavutettavissa oleviin tavoitteisiin sekä vastuuhenkilöiden nimittämistä jokaiselle tavoitteelle.
  4. Määritä tärkeimmät mittarit: Mittareita käytetään seuraamaan edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa. Näiden mittareiden tulisi olla yhteydessä strategisiin tavoitteisiin.
  5. Toimintasuunnitelmien kehittäminen: Tavoitteiden ja suoritusmittareiden perusteella kehitetään toimintasuunnitelmia eli kehitysprojekteja, jotka määrittelevät tehtävät, aikataulut ja resurssit, jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.
  6. Jatkuva seuranta: Organisaatioon sovitaan yhteisesti toteutettava johtamisjärjestelmä eli prosessi ja toimintatapa edistymisen seuraamiseksi ja poikkeamiin puuttumiseksi.

4 syytä, miksi Hoshin Kanri tehostaa organisaation kilpailukykyä

Yhdistää strategian ja toimenpiteet yli organisaatiorajojen

Hoshin Kanrissa hyödynnetään usein X matriisia, joka visuaalisesti yhdistää pitkän aikavälin tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Organisaatiot, joissa henkilöstön työtehtävät voidaan nivoa strategiaan ovat selvästi muita menestyvämpiä ja henkilöstö on keskimäärin sitoutuneempaa.

Varmistaa toiminnan fokuksen

Hoshin Kanri on kerroksittainen johtamismalli, jossa jokainen tiimi muotoilee organisaation tavoitteet itselleen sopiviksi. Kukin tiimi suunnittelee vain pienen määrän strategisia toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan. Keskittymällä vain muutamaan läpimurtotavoitteeseen kerrallaan ja varmistamalla, että toimenpiteet liittyvät tavoitteisiin saadaan toiminnan fokusta terävöitettyä.

Lisää organisaation yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä

Hoshin Kanrissa vuoropuhelu eli ”catchball” organisaation sisällä auttaa tavoitteiden ja toimenpiteiden linjaamisessa. Mahdolliset ristiriitaiset tavoitteet on helppo huomata. Jokainen tiimi sitoutuu yhteisesti laadittuihin tavoitteisiin ja myös tietää mitä muut tiimit tekevät. Läpinäkyvä johtaminen sitouttaa ja mahdollistaa itseohjautuvuuden.

Luo pohjan tehokkaalle johtamiselle

Hoshin Kanrin myötä tehokkaat päivittäisjohtamisen periaatteet voidaan helposti ulottaa koko organisaatioon. Menetelmä ei pakota tiettyyn johtamisen tapaan, mutta antaa kuitenkin hyvän pohjan tehokkaalle johtamiselle.

What gets measured, gets done.

Kenelle Hoshin Kanri sopii?

Strategy execution with Hoshin Kanri

Hoshin Kanri on Suomessa vielä varsin tuntematon, mutta maailmalla se on laajasti käytössä monella menestyvällä yrityksellä, kuten Tesla, Toyota, Caterpillar, HP ja Bank of America. Lisäksi monet sairaalat, kunnat ja muut julkiset organisaatiot hyödyntävät jo tätä tehokasta strategian johtamisen menetelmää.

Hoshin Kanri auttaa isoja organisaatioita yhteisen linjan saavuttamisessa ja yhteistyön lisäämisessä. Kaikki organisaatiot hyötyvät helposta tavasta visualisoida strategia ja varmistaa toimenpiteiden priorisointi. Johtamisjärjestelmä, läpinäkyvyys ja organisaation tehostunut yhteistyö tukevat henkilöstön sitoutumista.

Kaikki organisaatiot hyötyvät Hoshin Kanrista huolimatta siitä, millainen heidän nykyinen johtamisen mallinsa tai organisaatiokulttuurinsa on.

Kasvava määrä organisaatioita on jo huomannut menetelmän tarjoamat edut strategian toteutuksessa ja siksi Hoshin Kanrin käyttö lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla.

Amplon on hoshin kanri ohjelma

Amplon hyödyntää Hoshin Kanrin perusajatusta kaikkien sitouttamisesta ja strategian yksinkertaisesta visualisoinnista. Amplon-sovellukseen on rakennettu toimintoja, jotka tehostavat Hoshin Kanrin hyödyntämistä. Strategisten tavoitteiden asettaminen eri organisaatiotasoille ja haaroille on helppoa. Amplon helpottaa myös jaettujen kehitysprojektien hallintaa ja varmistaa fokuksen säilymisen. Strategian välitön seuranta tehokkaiden mittaristojen avulla mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin. Lue tästä lisää miksi hoshin kanri kannattaa implementoida heti ohjelmiston avulla.

Lue tästä hoshin kanrin kolmesta peruselementistä.

Amplon nopeuttaa hoshin kanrin implementointia ja toteutusta

Jaa tämä blogi

Tutustu linkedIn sivuun

Lue tästä lisää strategian implementaatiosta

Hoshin kanri software provides new and powerful enhancements to the traditional X matrix.

Hoshin kanrin implementointi ohjelmistolla

Tässä blogissa käydään läpi hyödyt, joita hoshin kanrin implementointi suoraan Amplon ohjelmalla tuo ja miten Amplon tehostaa jo käytössä olevaa hoshin kanri prosessia.

Haluatko Tehostaa Organisaatiosi Toimintaa?

Amplon Ratkaisee Strategian Johtamisen Ongelmat

What if your organization were perfectly aligned to execute its strategy?