Tehokkaan strategian elementit

Huipputuloksia saavutetaan vain hyvin implementoidulla strategialla. Moni organisaatio voi pärjätä kohtuullisesta jatkamalla ns. vanhaan malliin, mutta sillä harvoin säilytettään kilpailuetu.

Hyvän strategian laadinnan yksi ongelma on jo se, että strategian viitekehykselle ei ole olemassa yksiselitteistä määrittelyä. Organisaatiot käyttävät paljon aikaa strategioiden laatimiseen ja monesti käykin niin, että organisaatiolla on oma ymmärrys strategian viitekehyksestä, joka poikkeaa muista.

Moni strategia epäonnistuu jo sen takia, että ei ole toteuttamiskelpoista strategiaa vaan kokoelma tavoitteita ja painopisteitä. Tavoitteiden ja painopisteiden ongelmana on se, että ne eivät kerro mitä pitää tehdä, vaan kuvaavat sitä mitä lopputulokselta odotetaan.

Mitä ovat hyvän strategian elementit?

Strategian muodostuu monesta eri osasta, jotka ovat kaikki tärkeitä onnistuneeseen toteutukseen. Oheiseen kolmioon on koostettu strategian tärkeät elementit sekä kolme tärkeää toteutuksen mahdollistajaa. Yleensä organisaatioilla on tarpeen olla useita strategioita, joista yksi on koko organisaation strategia ja muut sille alisteisia. Yleensä näiden erottelemiseksi käytettään termejä konsernistrategia ja liiketoimintastrategia.

Tehokkaan strategian tunnusmerkkeinä voidaan pitää sitä, että visiosta mittareihin löytyy punainen lanka. Tämä on erityisesti huomioitava liiketoimintastrategioiden laadinnassa, jolloin konsernin visio ja missio on joskus syytä muokata yksikölle sopivaksi

Tehokkaan strategian elementit visiosta mittareihin

Visio ja Missio määrittävät tulevaisuuden tavoitetilan ja organisaation olemassaolon syyn. Visio ja Missio vastaavat kysymyksiin ”mitä” ja ”miksi”. Jotta visio ja missio olisivat strategiaa tukevia elementtejä, niiden on oltava uskottavia ja motivoivia.

Strategiset valinnat ovat erittäin tärkeitä kaikille organisaatioille. Valitettavan usein niitä ei ole määritelty tai ainakaan dokumentoitu ja luotetaan, että ”kaikki kyllä tietävät mitä me teemme”. Strategisilla valinnoilla tarkoitetaan sitä, mitä organisaatio tekee tai mitä se ei tee. Se voi myös olla määrittely asiakkaista, joiden kanssa toimitaan tai mitä arvoa tuotamme.

Vasta strategisten valintojen jälkeen voidaan määritellä strategiset tavoitteet. Strategisilla tavoitteilla tarkoitetaan konkreettisia, mitattavia tavoitteita, joiden aika horisontti on yli yhden budjettikauden. Tavoite ei vielä kerro mitä aiotaan tehdä, mutta se antaa kuvan siitä mitä lopputulokselta odotetaan. 

Strategiset tavoitteet on syytä pilkkoa lyhyen aikavälin tavoitteiksi, joka tyypillisesti on korkeintaan budjettikauden mittainen horisontti. Välitavoitteet tuovat tarvittavaa konkretiaa strategian jalkautuksen seuraamiseen. Välitavoitteiden avulla on myös mahdollista varmistaa se, että strategisia tavoitteita kohti edetään.

Strategisilla projekteilla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joita organisaatio tekee saavuttaakseen välitavoitteet ja lopulta pitkän aikavälin tavoitteet. Projektien mittakaava voi vaihdella vuosien mittaisista hankkeista nopeisiin spurtteihin. Jatkuva parantaminen on oleellinen osa organisaation menestystä, mutta harvoin se näkyy strategiassa.

Esimerkiksi hoshin kanri menetelmä auttaa tavoitteiden ja projektien kirkastamisessa. Lue lisää hoshin kanri menetelmästä tästä.

Mittarit ovat organisaation valitsemia indikaattoreita, joiden seuraaminen varmistaa sen, että saavutetut tulokset ovat varmennettavissa muuttuneena toimintana.

Tiivistetysti:

  • Punainen lanka visiosta strategisiin projekteihin ja mittareihin
  • Strategiset valinnat ovat selkeitä ja niitä on vain muutama
  • Strategiset tavoitteet ovat haastavia, mutta saavutettavissa ja niitä on rajallinen määrä
  • Henkilöstö on osallistunut strategian laadintaan
  • Strategiaprojekteja on rajoitettu määrä ja niiden kautta tekemisellä on selvä fokus
  • Strategian etenemistä seurataan systemaattisesti

Onnistunut strategia ja toteutus näkyy parhaiten vasta jälkikäteen organisaation kilpailuetuna sekä henkilöstön muuttuneena toimintana.

Onnistuneen strategian esteenä on usein organisaation rakenteelliset esteet, joista voit lukea lisää tästä.

Rakenteellisten esteiden lisäksi myös monet operatiiviset asiat voivat vaikeuttaa strategian implementointia. Lue lisää operatiivisista esteistä tästä.

Amplon ohjelmisto tekee strategian johtamisesta helppoa

Amplon auttaa organisaatioita kuvaamaan strategiset aikeet konkreettisiksi tavoitteiksi, projekteiksi ja mittareiksi.

Amplonin avulla teet sen koko organisaatiolle helposti ja varmistat yhteisen suunnan sekä läpinäkyvyyden.

Jaa tämä blogi

Tutustu linkedIn sivuun

Lue tästä lisää strategian implementaatiosta

Compass pointing to future

Mikä on Hoshin Kanri

Tästä blogista opit mikä on Hoshin Kanri ja miten se auttaa sinua strategian johtamisessa.

Haluatko tehostaa organisaatiosi toimintaa?

Amplon Ratkaisee Strategian Johtamisen Ongelmat

What if your organization were perfectly aligned to execute its strategy?