Hoshin Kanri lyhyesti

Hoshin Kanri on tehokas strategian johtamisen menetelmä, joka yhdistää pitkän aikavälin strategiset tavoitteet kehityshankkeisiin ja mittareihin. Läpinäkyvyys ja strategian viestintä ovat Hoshin Kanrin peruselementtejä. Tehokkaimmillaan Hoshin Kanri on yhteisen linjauksen luomisessa ja strategisten toimenpiteiden priorisoinnissa. Hoshin Kanri on kehitetty Japanissa ja sanat tarkoittavat ”Suunta johtamista”.

Kasvava määrä organisaatioita on jo huomannut menetelmän tarjoamat edut strategian toteutuksessa ja siksi Hoshin Kanrin käyttö lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla.

4 syytä miksi Hoshin Kanri tehostaa organisaation kilpailukykyä

Yhdistää strategian ja toimenpiteet yli organisaatiorajojen

Hoshin Kanrissa hyödynnetään usein X matriisia, joka visuaalisesti yhdistää pitkän aikavälin tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Organisaatiot, joissa henkilöstön työtehtävät voidaan nivoa strategiaan ovat selvästi muita menestyvämpiä ja henkilöstö on keskimäärin sitoutuneempaa.

Varmistaa toiminnan fokuksen

Hoshin Kanri on kerroksittainen johtamismalli, jossa jokainen tiimi muotoilee organisaation tavoitteet itselleen sopiviksi. Kukin tiimi suunnittelee vain pienen määrän strategisia toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan. Keskittymällä vain muutamaan läpimurtotavoitteeseen kerrallaan ja varmistamalla, että toimenpiteet liittyvät tavoitteisiin saadaan toiminnan fokusta terävöitettyä.

Lisää organisaation yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä

Hoshin Kanrissa vuoropuhelu eli ”catchball” organisaation sisällä auttaa tavoitteiden ja toimenpiteiden linjaamisessa. Mahdolliset ristiriitaiset tavoitteet on helppo huomata. Jokainen tiimi sitoutuu yhteisesti laadittuihin tavoitteisiin ja myös tietää mitä muut tiimit tekevät. Läpinäkyvä johtaminen sitouttaa ja mahdollistaa itseohjautuvuuden.

Luo pohjan tehokkaalle johtamiselle

Hoshin Kanrin myötä tehokkaat päivittäisjohtamisen periaatteet voidaan helposti ulottaa koko organisaatioon. Menetelmä ei pakota tiettyyn johtamisen tapaan, mutta antaa kuitenkin hyvän pohjan tehokkaalle johtamiselle.

What gets measured, gets done.

 

Hoshin Kanri menetelmän käyttöönoton 3 periaatetta

Kaikki organisaatiot hyötyvät hoshin kanrista huolimatta siitä, millainen heidän nykyinen johtamisen malli tai organisaatiokulttuuri on. Organisaatio voi seurata Hoshin Kanrin kaikkia periaatteita ja malleja, tai valita vain pääperiaatteet. Kumpi tahansa lähestymistapa valitaankaan, kannattaa seuraavat 3 periaatetta ottaa käyttöön:

1. Strategian dokumentointi

X matriisi on tehokas dokumentti, joka tiivistää strategian ja toimenpiteet yhteen sivuun. X matriisi auttaa toimenpiteiden fokusoinnissa. X matriisia tulee päivittää säännöllisesti mittareiden- ja toimenpiteiden edistymisen osalta.

Lyhyt video opastaa X matriisin käytössä:

2. Vuoropuhelu tavoitteiden linjaamiseksi

Vuoropuhelu on vaihe, jossa kirjataan osallistavasti tavoitteet, suunnitelmat ja mittarit. Keskijohdon rooli on merkittävä, jolloin heidän osallistumisensa on tärkeätä. Vuoropuhelussa organisaation yksikkö tai tiimi on saanut ylemmän tason tavoitteet ja sen pohjalta tiimejä pyydetään laatimaan omat tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tukevat ylemmän tason tavoitteita. Mikäli tavoitteisiin ei voida sitoutua, käydään siitä keskustelu ja sovitaan tarvittavat muutokset. Vuoropuhelu on tehokas tapa sitouttaa ja määrittää toimenpiteille omistajuus.

Strategy execution with Hoshin Kanri

3. Johtamisen prosessi

Johtamisen prosessi on tärkeä osa onnistunutta Hoshin Kanri implementaatiota ja siinä määritetään päivittäisjohtamisen periaatteet ja johtamisen vuosikello. Johtamisjärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että kaikki tietävät mitä tehdään, milloin ja miksi. Lisäksi tehokas johtamisjärjestelmä mahdollistaa hyvän tilannekuvan ja nopeat korjaavat toimenpiteet.

Johtamisjärjestelmän perustana ovat seuraavat asiat:

  • Johtamisen vuosikello
  • Toimenpiteiden seuranta ja korjaavat toimenpiteet
  • Määrämuotoiset dokumentit
  • Strategian avoimuus henkilöstölle

Hoshin Kanrin implementoiminen ei vaadi paljoa organisaatiolta, mutta tulokset näkyvät nopeasti. Menetelmä auttaa johtamisen kehittämisessä ja siksi tulokset paranevat vuosittain.

Kenelle Hoshin Kanri sopii?

Hoshin Kanri on Suomessa vielä varsin tuntematon, mutta maailmalla se on laajasti käytössä monella menestyvällä yrityksellä kuten: Tesla, Toyota, Caterpillar, HP ja Bank of America. Lisäksi monet sairaalat, kunnat ja muut julkiset organisaatiot hyödyntävät jo tätä tehokasta strategian johtamisen menetelmää.

Hoshin Kanri auttaa isoja organisaatioita yhteisen linjan saavuttamisessa ja yhteistyön lisäämisessä. Kaikki organisaatiot hyötyvät helposta tavasta visualisoida strategia ja varmistaa toimenpiteiden priorisointi. Johtamisjärjestelmä, läpinäkyvyys ja organisaation tehostunut yhteistyö tukevat henkilöstön sitoutumista.

Tästä linkistä voi lukea lisää Hoshin Kanrista ja siitä, miten se vertautuu muihin tunnettuihin strategian jalkautuksen menetelmiin (OKR ja Balanced Scorecard).

Amplon logo