Tärkeimpien strategian johtamisen menetelmien vertailu – Hoshin Kanri, OKR ja BSC

Kaikki johtajat ovat tietoisia siitä, että ellei yrityksellä ole tapaa seurata ja ohjata strategian implementaation edistymistä, strategia on hyödytön. Strategian jalkautuksen koordinointi on haastavaa jo keskisuurissa organisaatioissa ja strategisen tilannekuvan ylläpito on vaikeaa.

Asiakkaamme kysyvät meiltä usein suosituksia heille sopivasta strategian jalkautuksen menetelmästä. Strategian implementoimiseksi on useita menetelmiä ja niillä kaikilla on sama tavoite: tukea organisaatioita strategisten suunnitelmien toteuttamisessa. Sopivimman menetelmän valitsemiseksi on otettava huomioon yrityksen organisaatiorakenne, prosessien kypsyys ja liiketoimintamalli. Kukin menetelmä johdetaan ylhäältä alas, mutta suurimmat erot menetelmien välillä näkyvät siinä, miten strategia jaetaan organisaatiolle ja miten sisäinen linjaus hoidetaan.

Tässä blogissa tarkastelemme kolmea eniten käytettyä strategian implementoinnin menetelmää: Objects and Key Results (OKR), Hoshin Kanri (HK) ja Balanced Scorecard (BSC). OKR, HK ja BSC eivät ole 100%:n tarkkoja toteuttamisen suhteen, vaan pikemminkin kehys, joka mukautetaan organisaation tarpeisiin.

Objectives and Key Results (OKR)

OKR tavoitejohtamisen malli on saanut paljon julkisuutta, koska mm. Google ja Amazon hyödyntävät sitä. OKR mallissa tiimien ja esimiesten odotetaan organisaation strategian määrittelyn jälkeen laativan tavoitteet ja 3-5 keskeistä tulosta (kvantitatiiviset indikaattorit, jotka varmistavat tavoitteiden saavuttamisen). Keskeiset tulokset indikoivat sitä, että johtavatko toimenpiteet tavoitteeseen. Tavoitteiden tulee linkittyä toimenpiteisiin, jotka auttavat saavuttamaan keskeiset tulokset.

OKR määritetään yritystasolla vuodeksi ja tiimi- ja yksilötasolla neljännesvuosittain. Tällöin strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa nopealla taktisella toimenpiteellä, joka on merkityksellinen seuraavalle vuosineljännekselle. Idea OKR:llä on asettaa haastavat tavoitteet ja vaikka kaikkia tavoitteita ei saavuteta, on lopputulos hyvä. Onnistuakseen on organisaation oltava valmis hyväksymään, ettei kaikkia tavoitteita saavuteta.

Hoshin Kanri (HK)

Hoshin Kanri on Euroopassa tuntemattomampi menetelmä, mutta maailmalla tunnettuja käyttäjiä ovat mm. Tesla, Toyota, HP ja Bank of America. OKR: n tavoin HK on tehokas tapa yhdistää strategiset tavoitteet organisaation yksiköihin ja toimenpiteisiin. HK:n tavoitteena on konkretisoida pitkän aikavälin tavoitteet (3-5 vuotta), jonka pohjalta määritetään vuositavoitteet ja mittarit. Mallissa määritetään myös toimenpiteet strategian toteuttamiseksi sekä toteutusvastuut. HK hyödyntää strategiamatriisia, joka visuaalisesti varmistaa fokuksen strategisiin tavoitteisiin ja rajalliseen määrään toimenpiteitä.

HK:ssa jokainen organisaatiotaso osallistuu aktiivisesti tavoitteiden asettamiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun ylimmän tason tavoitteiden asettamisen jälkeen. Esimiehiä ja heidän tiimejään pyydetään katselmoimaan ehdotetut strategiset tavoitteet ja esittämään heidän organisaatiotasolleen sopivia ehdotuksia tarkemmiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Tämän jälkeen johtoryhmät katselmoivat tiimien tekemät toimenpide-ehdotukset sekä tavoitteet. Vuoropuhelun tarkoituksen on varmistaa tavoitteille ja toimenpiteille omistajuus ja sitoutuminen. HK pyrkii saamaan kaikki työntekijät vetämään samaan suuntaan ja varmistamaan, että osastojen välinen yhteistyö sekä tavoitteet tukevat koko organisaation tavoitteita.

Lue tästä lisää hoshin kanrista.

Tasapainotettu mittaristo (BSC)

Tasapainotettu mittaristo (Balanced Scorecard) on menetelmä, jota useimmat liikkeenjohdon koulut opettavat. BSC yhdistää taloudelliset tavoitteet muihin tavoitteisiin neljällä pääalueella: talous, asiakas, sisäiset prosessit sekä oppiminen ja kasvu. Kun strategia on määritelty, se linkitetään KPI-salkkuun (Key Performance Indicators), tavoitteisiin sovitun ajanjakson ajan ja projekteihin, joiden odotetaan johtavan odotettuun lopputulokseen.

BSC:n rakentaminen auttaa liiketoimintayksiköitä yhdistämään taloudellinen tavoite yrityksen strategiaan. Taloudelliset tavoitteet ovat muiden tavoitteiden ja toimenpiteiden keskiössä. BSC:ssä on tavoitteena valita mittarit, jotka lopulta johtavat kilpailuetuun. Balanced Scorecardin tulisi kertoa tarina strategiasta ja siitä, miten se tuottaa haluttua pitkän aikavälin suorituskykyä.

Taulukko: Vertailu OKR, Hoshin Kanri ja Balanced Scorecard menetelmien ominaisuuksista.

Kaikki menetelmät edellyttävät systematiikkaa johtamisen prosesseihin ja tavoitteellisen johtamisen juurruttamista organisaation kulttuuriin. Kun tehokas strategian johtaminen on juurtunut organisaatioon, on kasvun kiihdyttäminen helpompaa ja yhteisen tavoitteen eteen työskentely vastuutettu koko organisaatioon.

Lue tästä lisää miksi hoshin kanri kannattaa implementoida heti ohjelmiston avulla.

Amplon strategian johtamisessa

Amplon on Hoshin Kanri ohjelmisto ja hyödyntää sen perusprosesseja kaikkien sitouttamiseksi ja yksinkertaista visualisointia strategiasta. Amplon-sovellukseen on kuitenkin rakennettu toimintoja, jotka korjaavat Hoshin Kanrin puutteita. Esimerkiksi sovelluksen voi ottaa helposti käyttöön, vaikka lean menetelmiä ei olisikaan 100%:sti toteutettu. Strategisten tavoitteiden asettaminen eri organisaatiotasoille ja haaroille on helppoa ja siten ohjelmisto soveltuu sekä pieniin että suuriin organisaatioihin. Amplon helpottaa myös jaettujen kehitysprojektien hallintaa ja varmistaa fokuksen säilymisen. Strategian välitön seuranta tehokkaiden mittaristojen avulla mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin.

Jaa tämä blogi

Lue lisää strategian implementaatiosta

Excel rajoittaa hoshin kanrin implementointia, mutta Amplon ei rajoita strategian tehokasta implementointia

Hoshin kanrin implementointi ohjelmistolla

Tässä blogissa käydään läpi hyödyt, joita hoshin kanrin implementointi suoraan Amplon ohjelmalla tuo ja miten Amplon tehostaa jo käytössä olevaa hoshin kanri prosessia.

Compass pointing to future

Mikä on Hoshin Kanri

Tästä blogista opit mikä on Hoshin Kanri ja miten se auttaa sinua strategian johtamisessa.

Haluatko tehostaa organisaatiosi toimintaa?

Amplon Ratkaisee Strategian Johtamisen Ongelmat

What if your organization were perfectly aligned to execute its strategy?